Privacybeleid / Privacy Policy

NEDERLANDS

Wie zijn we

Ons site adres is: https://ramon.vanraaij.eu.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en heeft enkel het bericht ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit is exclusief alle gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

ENGLISH

Who we are

Our site address is: https://ramon.vanraaij.eu.

Comments

When visitors leave comments on the site, we collect the data displayed in the comment form, the visitor’s IP address, and the browser user agent to help detect spam.

An anonymized string created from your e-mail address (this is also called a hash) may be sent to the Gravatar service if you use it. The privacy policy page for the Gravatar service can be found here: https://automattic.com/privacy/. After your comment is approved, your profile picture is publicly visible in the context of your comment.

Media

If you are a registered user and upload images to the site, you should avoid uploading images containing EXIF GPS location data. Visitors to the site can download the images from the site and view the location data.

Cookies

When you leave a comment on our site, you can choose to have your name, email address and site stored in a cookie. We do this for your convenience so you don’t have to re-enter this information for a new comment. These cookies are valid for one year.

If you visit our login page, we store a temporary cookie to check if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is deleted as soon as you close your browser.

Once you log in, we will store some cookies related to your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options are valid for 1 year. If you select “Remember me”, your login will be saved for 2 weeks. Once you log out of your account, login cookies are deleted.

When you edit or publish a post, an additional cookie is stored by your browser. This cookie does not contain any personal information and only holds the message ID of the article you edited. This cookie expires after one day.

Embedded content from other sites

Posts on this site may contain embedded content (e.g., videos, images, messages, etc.). Embedded content from other sites behaves exactly as if the visitor visited this other site.

These sites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including recording your interaction with embedded content if you have an account and are logged into that site.

With whom we share your information

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we keep your information

When you leave a comment, that comment and its metadata are stored forever. This way we can automatically recognize and approve follow-up comments instead of having to moderate them.

For users who register on our site (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Site administrators can also view and edit this information.

What rights you have over your information

If you have an account on this site or you have left comments, you may request an export file of your personal information that we have on you, including any information you have provided to us. You may also request that we delete any personal data we hold about you. This does not include any data we are required to keep for administrative, legal or security purposes.

Where your information is sent

Visitor responses may be monitored through an automated spam detection service.